НачалоДокументиПравилници

РДГ Пазарджик | Документи

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 14.01.2022 г. изтегли
 
Устройствен правилник на лесозащитните станции

Дата на публикуване: 01.11.2021 г. изтегли
 
ПРАВИЛА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 09.08.2021 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 27.04.2021 г. изтегли
 
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 27.04.2021 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД за утвърждаване на В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 27.04.2021 г. изтегли
 
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 27.04.2021 г. изтегли
 
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от ИАГ

Заповед с рег. инд. ЗАП-270/31.03.2020г. за утвърждаване на "Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Изпълнителна агенция по горите" и отмяна на "Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Изпълнителна агенция по горите", утвърдена със заповед №1102/11.10.2016г.,

Утвърдени Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Изпълнителна агенция по горите,

Образец на Заявление за достъп до обществена информация,
Образец на Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация и
Образец на Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация


Дата на публикуване: 31.03.2020 г. изтегли
 
Заповед с рег.инд. ЗАП-259/20.03.2020

Заповед за изменение и допълнение на "Правилник за условията и реда за провеждане на заседанията на експертните съвети към Изпълнителна агенция по горите"


Дата на публикуване: 20.03.2020 г. изтегли
 
ВЪРТЕШНИ ПРАВИЛА за финансово управление и вътрешен контрол в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 11.03.2020 г. изтегли
 
ЕТИЧЕН КОДЕКС на служителите работещи в структурите на Държавния горски сектор

Дата на публикуване: 11.03.2020 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по горите

Приет с ПМС № 173 от 20.06.2011 г., обн., ДВ, бр. 49 от 28.06.2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм., бр. 48 от 26.06.2012 г., в сила от 26.06.2012 г., бр. 91 от 18.10.2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. и доп., бр. 29 от 21.04.2015 г., в сила от 21.04.2015 г., бр. 66 от 10.08.2018 г., в сила от 10.08.2018 г., бр. 92 от 22.11.2019 г., в сила от 22.11.2019 г.


Дата на публикуване: 25.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 892/18.11.19 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение и допънение на Правилника за организацията и дейността на Ловния съвет към ИАГ

Дата на публикуване: 18.11.2019 г. изтегли
 
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"

Дата на публикуване: 26.09.2019 г. изтегли
 
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

Приет с ПМС № 151 от 13.06.2001 г., обн., ДВ, бр. 58 от 29.06.2001 г., в сила от 29.06.2001 г.; изм. с Решение № 3722 от 15.04.2002 г. на ВАС на РБ - бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; изм. и доп., бр. 41 от 8.05.2003 г., бр. 101 от 18.11.2003 г.; изм. с Решение № 654 от 28.01.2004 г. на ВАС на РБ - бр. 10 от 6.02.2004 г., в сила от 6.02.2004 г.; изм. и доп., бр. 15 от 24.02.2009 г., бр. 80 от 12.10.2010 г., бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; изм. с Решение № 12586 от 22.11.2016 г. на ВАС на РБ - бр. 19 от 28.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., в сила от 3.10.2017 г., бр. 88 от 23.10.2018 г.; изм. с Решение № 1944 от 12.02.2019 г. на ВАС на РБ - бр. 16 от 22.02.2019 г., в сила от 22.02.2019 г.; изм. и доп., бр. 28 от 5.04.2019 г.


Дата на публикуване: 24.04.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за експлоатацията реда и начина на отчитане на МПС - собственост на Регионална дирекция по горите - Пазарджик

 

С настоящите правила се уреждат основни правила и норми за обезпечаване експлог нормиране и отчитане на разходите по издръжката на служебните автомобили на РДГ - Паарджик.


Дата на публикуване: 09.04.2019 г. изтегли
 
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 22.03.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ- ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 22.03.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 22.03.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ И ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК

Настоящите Вътрешни правила за заплатите, уреждат правилата за определяне, изменения и изплащане на заплатите на работещите по служебни и по трудови правоотношения в Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, в съответствие с Кодекса на труда, Закона за държавния служител и нормативните актове, уреждащи въпросите свързани със заплатите в бюджетните организации и дейности


Дата на публикуване: 21.02.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за експлоатацията реда и начина на отчитане на МПС – собственост на Регионална дирекция по горите - Пазарджик

С настоящите правила се уреждат основни правила и норми за обезпечаване експлоатацията, нормиране и отчитане на разходите по издръжката на служебните автомобили на РДГ - Пазарджик


Дата на публикуване: 16.01.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 30.11.2018 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за експлоатацията реда и начина на отчитане на МПС - собственост на Регионална дирекция по горите — Пазарджик

Дата на публикуване: 10.09.2018 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА (ИЗМ. СЪС ЗАПОВЕД № РД 05-38/30.08.2018Г.) ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 30.08.2018 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ЗАЯВЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ГР.ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 20.07.2018 г. изтегли
 
Вътрешни правила за финансово управление ин вътрешен контрол в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 28.06.2018 г. изтегли
 
Политика за защита на личните данни в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 26.06.2018 г. изтегли
 
Инструкция за техническите и организационни мерки за защита на личните данни, събирани обработвани и съхранявани в регистрите и базите данни,поддържани от Регионална дирекция по горите - Пазарджик

Дата на публикуване: 10.05.2018 г. изтегли
 
Правилник по безопасност на труда в горите

Дата на публикуване: 24.04.2018 г. изтегли
 
Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция постъпили в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 02.12.2015 г. изтегли
 
Инструкция за административното обслужване в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 04.11.2015 г. изтегли
 
Етичен кодекс за поведение на служителите на РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 04.11.2015 г. изтегли
 
Правилник за вътрешния трудов ред в Регионална дирекция по горите Пазарджик

Дата на публикуване: 04.11.2015 г. изтегли
 
Правилник за организацията и дейността на Ловния съвет към ИАГ, съветите по лова към РДГ и комисиите по ловно стопанство към ДГС и ДЛС

Дата на публикуване: 28.01.2015 г. изтегли
 
Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите

Дата на публикуване: 03.06.2014 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, гр. София

Дата на публикуване: 07.01.2014 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Опитна станция по дъбовите гори, гр. Бургас

Дата на публикуване: 07.01.2014 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове, гр. Свищов

Дата на публикуване: 07.01.2014 г. изтегли
 
Устройствени правилници на ЛЗС София, ЛЗС Пловдив и ЛЗС Варна

Дата на публикуване: 19.03.2013 г. изтегли
 
Устройствени правилник на ГСС София

Дата на публикуване: 27.02.2013 г. изтегли
 
Устройствени правилник на ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 27.02.2013 г. изтегли
 
Устройствени правилници на ДПП

Дата на публикуване: 21.02.2013 г. изтегли
 
Правилник за условията и реда за провеждане на заседанията на експертните съвети в ИАГ

Дата на публикуване: 12.12.2012 г. изтегли
 
Правилник за прилагане на Закона за горите

Дата на публикуване: 13.04.2011 г. изтегли
 
Постановление №236
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли
 
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Държавна агенция по горите
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли
 
Правилник
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ СТОПАНСТВА – ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли
 
Правилник
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ (РДГ)

Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли
 
Правилник
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ЛОВНИ СТОПАНСТВА – ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли
 
Правилник за работа на комисията по етика

Правилник за работа на комисията по етика


Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли
 
Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите

Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите


Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли