НачалоДокументи> Правилници

РДГ Пазарджик | Документи

Заповед с рег.инд. ЗАП-259/20.03.2020

Заповед за изменение и допълнение на "Правилник за условията и реда за провеждане на заседанията на експертните съвети към Изпълнителна агенция по горите"


Дата на публикуване: 20.03.2020 г. изтегли
 
ВЪРТЕШНИ ПРАВИЛА за финансово управление и вътрешен контрол в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 11.03.2020 г. изтегли
 
ЕТИЧЕН КОДЕКС на служителите работещи в структурите на Държавния горски сектор

Дата на публикуване: 11.03.2020 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по горите

Приет с ПМС № 173 от 20.06.2011 г., обн., ДВ, бр. 49 от 28.06.2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм., бр. 48 от 26.06.2012 г., в сила от 26.06.2012 г., бр. 91 от 18.10.2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. и доп., бр. 29 от 21.04.2015 г., в сила от 21.04.2015 г., бр. 66 от 10.08.2018 г., в сила от 10.08.2018 г., бр. 92 от 22.11.2019 г., в сила от 22.11.2019 г.


Дата на публикуване: 25.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 892/18.11.19 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение и допънение на Правилника за организацията и дейността на Ловния съвет към ИАГ

Дата на публикуване: 18.11.2019 г. изтегли
 
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"

Дата на публикуване: 26.09.2019 г. изтегли
 
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

Приет с ПМС № 151 от 13.06.2001 г., обн., ДВ, бр. 58 от 29.06.2001 г., в сила от 29.06.2001 г.; изм. с Решение № 3722 от 15.04.2002 г. на ВАС на РБ - бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; изм. и доп., бр. 41 от 8.05.2003 г., бр. 101 от 18.11.2003 г.; изм. с Решение № 654 от 28.01.2004 г. на ВАС на РБ - бр. 10 от 6.02.2004 г., в сила от 6.02.2004 г.; изм. и доп., бр. 15 от 24.02.2009 г., бр. 80 от 12.10.2010 г., бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; изм. с Решение № 12586 от 22.11.2016 г. на ВАС на РБ - бр. 19 от 28.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., в сила от 3.10.2017 г., бр. 88 от 23.10.2018 г.; изм. с Решение № 1944 от 12.02.2019 г. на ВАС на РБ - бр. 16 от 22.02.2019 г., в сила от 22.02.2019 г.; изм. и доп., бр. 28 от 5.04.2019 г.


Дата на публикуване: 24.04.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за експлоатацията реда и начина на отчитане на МПС - собственост на Регионална дирекция по горите - Пазарджик

 

С настоящите правила се уреждат основни правила и норми за обезпечаване експлог нормиране и отчитане на разходите по издръжката на служебните автомобили на РДГ - Паарджик.


Дата на публикуване: 09.04.2019 г. изтегли
 
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 22.03.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ- ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 22.03.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 22.03.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ И ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК

Настоящите Вътрешни правила за заплатите, уреждат правилата за определяне, изменения и изплащане на заплатите на работещите по служебни и по трудови правоотношения в Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, в съответствие с Кодекса на труда, Закона за държавния служител и нормативните актове, уреждащи въпросите свързани със заплатите в бюджетните организации и дейности


Дата на публикуване: 21.02.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за експлоатацията реда и начина на отчитане на МПС – собственост на Регионална дирекция по горите - Пазарджик

С настоящите правила се уреждат основни правила и норми за обезпечаване експлоатацията, нормиране и отчитане на разходите по издръжката на служебните автомобили на РДГ - Пазарджик


Дата на публикуване: 16.01.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 30.11.2018 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за експлоатацията реда и начина на отчитане на МПС - собственост на Регионална дирекция по горите — Пазарджик

Дата на публикуване: 10.09.2018 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА (ИЗМ. СЪС ЗАПОВЕД № РД 05-38/30.08.2018Г.) ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 30.08.2018 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ЗАЯВЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ГР.ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 20.07.2018 г. изтегли
 
Вътрешни правила за финансово управление ин вътрешен контрол в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 28.06.2018 г. изтегли
 
Политика за защита на личните данни в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 26.06.2018 г. изтегли
 
Инструкция за техническите и организационни мерки за защита на личните данни, събирани обработвани и съхранявани в регистрите и базите данни,поддържани от Регионална дирекция по горите - Пазарджик

Дата на публикуване: 10.05.2018 г. изтегли
 
Правилник по безопасност на труда в горите

Дата на публикуване: 24.04.2018 г. изтегли
 
Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция постъпили в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 02.12.2015 г. изтегли
 
Инструкция за административното обслужване в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 04.11.2015 г. изтегли
 
Етичен кодекс за поведение на служителите на РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 04.11.2015 г. изтегли
 
Правилник за вътрешния трудов ред в Регионална дирекция по горите Пазарджик

Дата на публикуване: 04.11.2015 г. изтегли
 
Правилник за организацията и дейността на Ловния съвет към ИАГ, съветите по лова към РДГ и комисиите по ловно стопанство към ДГС и ДЛС

Дата на публикуване: 28.01.2015 г. изтегли
 
Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите

Дата на публикуване: 03.06.2014 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, гр. София

Дата на публикуване: 07.01.2014 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Опитна станция по дъбовите гори, гр. Бургас

Дата на публикуване: 07.01.2014 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове, гр. Свищов

Дата на публикуване: 07.01.2014 г. изтегли
 
Устройствени правилници на ЛЗС София, ЛЗС Пловдив и ЛЗС Варна

Дата на публикуване: 19.03.2013 г. изтегли
 
Устройствени правилник на ГСС София

Дата на публикуване: 27.02.2013 г. изтегли
 
Устройствени правилник на ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 27.02.2013 г. изтегли
 
Устройствени правилници на ДПП

Дата на публикуване: 21.02.2013 г. изтегли
 
Правилник за условията и реда за провеждане на заседанията на експертните съвети в ИАГ

Дата на публикуване: 12.12.2012 г. изтегли
 
Правилник за прилагане на Закона за горите

Дата на публикуване: 13.04.2011 г. изтегли
 
Постановление №236
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли
 
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Държавна агенция по горите
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли
 
Правилник
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ СТОПАНСТВА – ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли
 
Правилник
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ (РДГ)

Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли
 
Правилник
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ЛОВНИ СТОПАНСТВА – ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли
 
Правилник за работа на комисията по етика

Правилник за работа на комисията по етика


Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли
 
Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите

Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите


Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли