Във връзка с прилагането на чл. 14 а, ал. 7 от Наредба № 1/30.01.2012 за контрола и опазването на горските територии, ДЕЖУРНИЯТ ТЕЛЕФОН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА SMS за района на РДГ Пазарджик е: 0879 64 39 92 . На този телефонен номер собствениците/ползватели на обекти по чл.206 от ЗГ, могат да уведомяват РДГ Пазарджик чрез SMS, когато систената за постоянно видеонаблюдение прекъсне и в послeдствие започне да работи.

НачалоДокументиПравилници

РДГ Пазарджик | Документи

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

Дата на публикуване: 27.02.2023 г. изтегли
 
Вътрешни правила за финансово управление и вътрешен контрол в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 14.02.2023 г. изтегли
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДОКУМЕНТИ И ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ЦЯЛСТНАТА ДЕЙНОСТ ПО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В РДГ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 14.02.2023 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Дата на публикуване: 12.12.2022 г. изтегли
 
Правилник за дейността на консултативния съвет към Дирекция на природен парк "Шуменско плато"

Дата на публикуване: 18.08.2022 г. изтегли
 
Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 25.07.2022 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДВОЕН ПОДПИС В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, РДГ, ДПП, СТЗ И СПИСАНИЕ „ГОРА“

Дата на публикуване: 28.06.2022 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РДГ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 17.06.2022 г. изтегли
 
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В РДГ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 17.06.2022 г. изтегли
 
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В РДГ – ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 17.06.2022 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН, ТЕКУЩ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОЕТИ ФИНАНСОВИ АНГАЖИМЕНТИ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В РДГ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 10.05.2022 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА НЕРЕДНСТИ И ИЗМАМИ В РДГ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 10.05.2022 г. изтегли
 
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА В РДГ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ СТАНЦИИ

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТРИНГ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 07.04.2022 г. изтегли
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТА В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ- ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 28.02.2022 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА В РДГ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 24.02.2022 г. изтегли
 
Устройствени правилници на ДПП

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
ПРАВИЛА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Устройствени правилник на ГСС София

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Устройствени правилник на ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, гр. София

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Опитна станция по дъбовите гори, гр. Бургас

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове, гр. Свищов

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 14.01.2022 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 27.04.2021 г. изтегли
 
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 27.04.2021 г. изтегли
 
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от ИАГ

Заповед с рег. инд. ЗАП-270/31.03.2020г. за утвърждаване на "Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Изпълнителна агенция по горите" и отмяна на "Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Изпълнителна агенция по горите", утвърдена със заповед №1102/11.10.2016г.,

Утвърдени Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Изпълнителна агенция по горите,

Образец на Заявление за достъп до обществена информация,
Образец на Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация и
Образец на Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация


Дата на публикуване: 31.03.2020 г. изтегли
 
Заповед с рег.инд. ЗАП-259/20.03.2020

Заповед за изменение и допълнение на "Правилник за условията и реда за провеждане на заседанията на експертните съвети към Изпълнителна агенция по горите"


Дата на публикуване: 20.03.2020 г. изтегли
 
ЕТИЧЕН КОДЕКС на служителите работещи в структурите на Държавния горски сектор

Дата на публикуване: 11.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 892/18.11.19 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение и допънение на Правилника за организацията и дейността на Ловния съвет към ИАГ

Дата на публикуване: 18.11.2019 г. изтегли
 
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"

Дата на публикуване: 26.09.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за експлоатацията реда и начина на отчитане на МПС - собственост на Регионална дирекция по горите - Пазарджик

 

С настоящите правила се уреждат основни правила и норми за обезпечаване експлог нормиране и отчитане на разходите по издръжката на служебните автомобили на РДГ - Паарджик.


Дата на публикуване: 09.04.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ- ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 22.03.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 22.03.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ И ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК

Настоящите Вътрешни правила за заплатите, уреждат правилата за определяне, изменения и изплащане на заплатите на работещите по служебни и по трудови правоотношения в Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик, в съответствие с Кодекса на труда, Закона за държавния служител и нормативните актове, уреждащи въпросите свързани със заплатите в бюджетните организации и дейности


Дата на публикуване: 21.02.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за експлоатацията реда и начина на отчитане на МПС – собственост на Регионална дирекция по горите - Пазарджик

С настоящите правила се уреждат основни правила и норми за обезпечаване експлоатацията, нормиране и отчитане на разходите по издръжката на служебните автомобили на РДГ - Пазарджик


Дата на публикуване: 16.01.2019 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 30.11.2018 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за експлоатацията реда и начина на отчитане на МПС - собственост на Регионална дирекция по горите — Пазарджик

Дата на публикуване: 10.09.2018 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА (ИЗМ. СЪС ЗАПОВЕД № РД 05-38/30.08.2018Г.) ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 30.08.2018 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ЗАЯВЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ГР.ПАЗАРДЖИК

Дата на публикуване: 20.07.2018 г. изтегли
 
Вътрешни правила за финансово управление ин вътрешен контрол в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 28.06.2018 г. изтегли
 
Политика за защита на личните данни в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 26.06.2018 г. изтегли
 
Инструкция за техническите и организационни мерки за защита на личните данни, събирани обработвани и съхранявани в регистрите и базите данни,поддържани от Регионална дирекция по горите - Пазарджик

Дата на публикуване: 10.05.2018 г. изтегли
 
Правилник по безопасност на труда в горите

Дата на публикуване: 24.04.2018 г. изтегли
 
Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция постъпили в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 02.12.2015 г. изтегли
 
Инструкция за административното обслужване в РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 04.11.2015 г. изтегли
 
Етичен кодекс за поведение на служителите на РДГ Пазарджик

Дата на публикуване: 04.11.2015 г. изтегли
 
Правилник за вътрешния трудов ред в Регионална дирекция по горите Пазарджик

Дата на публикуване: 04.11.2015 г. изтегли
 
Правилник за организацията и дейността на Ловния съвет към ИАГ, съветите по лова към РДГ и комисиите по ловно стопанство към ДГС и ДЛС

Дата на публикуване: 28.01.2015 г. изтегли
 
Правилник за условията и реда за провеждане на заседанията на експертните съвети в ИАГ

Дата на публикуване: 12.12.2012 г. изтегли
 
Постановление №236
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли
 
Правилник за работа на комисията по етика

Правилник за работа на комисията по етика


Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли