Във връзка с прилагането на чл. 14 а, ал. 7 от Наредба № 1/30.01.2012 за контрола и опазването на горските територии, ДЕЖУРНИЯТ ТЕЛЕФОН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА SMS за района на РДГ Пазарджик е: 0879 64 39 92 . На този телефонен номер собствениците/ползватели на обекти по чл.206 от ЗГ, могат да уведомяват РДГ Пазарджик чрез SMS, когато систената за постоянно видеонаблюдение прекъсне и в послeдствие започне да работи.

НачалоСтруктура

Регионални дирекции на горите

Пазарджик

Контакт със звеното:
Директор: инж. Владимир Влахов
Телефон: 034 448 395
Факс: 034 448 396
Електронна поща: RugPazardjik@iag.bg
Адрес: гр. Пазарджик, ПК 4400, бул. Ал. Стамболийски 50