НачалоДокументиПлан извлечения

РДГ Пазарджик | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
Одобрено план - извлечение за провеждане на техническа сеч в гори собственост на ТП ДГС "Селище" с изх. № РДГ09 - 4675/17.05.2024 г.

Дата на публикуване: 17.05.2024 г. изтегли
 
Одобрено план - извлечение за провеждане на принудителна сеч в гори собственост на ТП ДГС "Алабак" с изх. № РДГ09 - 3744/17.04.2024 г.

Дата на публикуване: 17.04.2024 г. изтегли
 
Одобрено план - извлeчение за принудителни и технически сечи в териториалния обхват на ТП ДЛС "Чепино" с изх. № РДГ09 - 3563/10.04.2024 г.

Дата на публикуване: 12.04.2024 г. изтегли
 
Одобрено план - извлечение за провеждане на санитарни и принудителни сечи в гори собственост на ТП ДГС "Панагюрище" с изх. № РДГ09 - 2603/18.03.2024 г.

Дата на публикуване: 19.03.2024 г. изтегли
 
Одобрено план - извлечение за провеждане на възобновителна сеч в горски територии собственост на УОГС "Г. СТ. Аврамов" - Юндола с изх. № РДГ09 - 2404/12.03.2024 г.

Дата на публикуване: 19.03.2024 г. изтегли
 
Одобрено план - извлечение за планиране и провеждане на сечи през 2025 г. на ТП ДГС "Батак" с изх. № РДГ09 - 2403/12.03.2024 г.

Дата на публикуване: 19.03.2024 г. изтегли
 
Одобрено план - извлeчение за принудителни и технически сечи в териториалния обхват на ТП ДЛС "Борово" с изх. № РДГ09 - 1418/13.02.2024 г.

Дата на публикуване: 20.02.2024 г. изтегли
 
Одобрено план - извлечение за ползване през 2024 г. в държавни горски територии, стопанисвани от ТП ДГС "Пазарджик" с изх. № РДГ09 - 1288/09.02.2024 г.

Дата на публикуване: 20.02.2024 г. изтегли
 
Одобрено план - извлeчение за принудителни и технически сечи в териториалния обхват на ТП ДЛС "Чепино" с изх. № РДГ09 - 311/11.01.2024 г.

Дата на публикуване: 12.01.2024 г. изтегли
 
Одобрено план - извлeчение за принудителни и технически сечи в териториалния обхват на ТП ДЛС "Чепино" с изх. № РДГ09 - 10249/05.12.2023 г.

Дата на публикуване: 08.12.2023 г. изтегли
 
Одобрено план - извлeчение за принудителни и технически сечи в териториалния обхват на ТП ДЛС "Широка Поляна" с изх. № РДГ09 - 10157/01.12.2023 г.

Дата на публикуване: 08.12.2023 г. изтегли