РДГ Пазарджик | Обява за работа

Дата на валидност: 10.01.2018

Длъжност: Главен горски инспектор”, дирекция „Горско стопанство” в Регионална дирекция по горите - Пазарджик, 4 щатни бройки
Звено: РДГ Пазарджик

                  

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ПАЗАРДЖИК

гр. Пазарджик, ул. “Александър Стамболийски” № 50,

тел.: 44-83-95, факс: 44-83-96, email: rugpazardjik@iag.bg

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Регионална дирекция по горите - Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 50, на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 207 от 22.12.2017 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, обявява конкурс за длъжността:

 

„Главен горски инспектор”, дирекция „Горско стопанство” в Регионална дирекция по горите - Пазарджик, 4 щатни бройки

 

І. Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- образование – висше лесовъдско образование по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на Закона за горите, по специалност от професионално направление „Горско стопанство”;

- минимална образователно-квалификационна степен - "бакалавър";

- минимален професионален опит – 2 (две) години;

- Ранг – ІV младши;

            - Да отговаря на условията по чл. 7 от ЗДСл;

- Специфични изисквания за заемане на длъжността: да отговарят на условията по чл. 198 от Закона за горите и чл. 30 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

Допълнителни изисквания:

            - добра компютърна грамотност – MS Office, Internet;

ІI. Начинът за провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю за професионална компетентност.

IІІ. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление за участие по образец - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /обн. ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г./;

2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;  

3. Копия от документи за образователно - квалификационна степен, които се изискват за длъжността - заверени лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала;

4. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит  - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит) - заверени лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала;

5. Свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

6. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

7. Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:

а) не страда от психически разстройства;

б) през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

8. Документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

а) срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

б) лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

9. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство - не по-ниска от категория "В", заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала;

10. Копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала;

11. Медицинско свидетелство.

12. Автобиография европейски формат – CV;

13. Копие от документ удостоверяващ наличието добра компютърна грамотност заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала.

ІV. За участие в конкурс се допуска и кандидат, който не е получил документа по т. ІІІ, т. 6, но представи документ, удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му.

V. Наличието на документите по т. ІІІ, т. 6 е задължително условие за назначаването на кандидат за горски инспектор.

VІ. Кандидатите, които не отговарят на изискванията по чл. 30 от Наредба № 1 за опазване и контрола на горските територии, с изключение на изискванията по т. ІІІ, т. 6  не се допускат до участие в конкурса.

Всички изброени по – горе документи трябва да се представят в оригинал, с изключение на тези, които се представят с копие, заверени лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала. 

 

VІІ. Документите следва да бъдат представени в “Деловодството” на РДГ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. ”Александър Стамболийски” № 50, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в срок от 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса. При подаването им на лицата се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

VІІІ. Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на РДГ – Пазарджик и информационното табло в сградата на Регионална дирекция по горите - Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. ”Александър Стамболийски” № 50, в сроковете, посочени в Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.     

ІХ. Кратко описание на длъжността „Главен горски инспектор”, в Регионална дирекция по горите – Пазарджик:

 - контрол, предотвратяване и установяване на нарушения на разпоредбите, регламентиращи горскостопанската дейност и разкриване на техните извършители; осъществяване на контрол по опазване на горските територии от незаконни ползвания и увреждания, незаконна паша, незаконно строителство, съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти; организация и контрол на работата на горските инспектори за осъществяване на специализиран държавен контрол за спазване разпоредбите на: Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за лечебните растения, Закона за административните нарушения и наказания и подзаконовите нормативни актове свързани с дейността.

Х. Размер на основната заплата за длъжността е между 460 - 1200 лв.

 

 

 

 ИНЖ. АНГЕЛ КУЗМАНОВ

 Директор на Регионална дирекция по горите – Пазарджик

Материали