Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 21.06.2017

Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Директор” на дирекция „Финансова – стопански дейности“
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минимални и специфични изисквания:

- Образователно - квалификационна степен – „магистър“;

- Ранг - II младши;

- Професионален опит – 5 /пет/ години професионален опит в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността.

Материали