Във връзка с прилагането на чл. 14 а, ал. 7 от Наредба № 1/30.01.2012 за контрола и опазването на горските територии, ДЕЖУРНИЯТ ТЕЛЕФОН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА SMS за района на РДГ Пазарджик е: 0879 64 39 92 . На този телефонен номер собствениците/ползватели на обекти по чл.206 от ЗГ, могат да уведомяват РДГ Пазарджик чрез SMS, когато систената за постоянно видеонаблюдение прекъсне и в послeдствие започне да работи.

Начало

РДГ Пазарджик

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, 

Във връзка със Заповед № ЗАП-227 от 11.03.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, уведомително писмо на служба трудова медицина и с цел ограничаване опасността от разпространението на коронавирус COVID-19, осигуряване на здравословни условия на труд и гарантиран непрекъснат процес на обслужване на граждани в РДГ – Пазарджик,

 Регионална дирекция по горите – Пазарджик,

Ви уведомява следното:  

По повод на епидемична обстановка в страната и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция (COVID-19), Ви призоваваме, ако имате грипоподобни симптоми да не посещавате Регионална дирекция по горите – Пазарджик, а да се възползвате от съществуващите възможности за отдалечен достъп.

  Апелираме да се възползвате от съществуващата в Регионална дирекция по горите – Пазарджик възможност за извършването на отдалечени справки във връзка с административни преписки на:

·          телефон: 034/44 83 95 – деловодство на РДГ – Пазарджик

·          е_mail: rugpazardjik@iag.bgrdgpzk@gmail.com

·         вътрешен телефон за връзка със съответния служител, находящ се в преддверието на административната сграда на РДГ - Пазарджик 

РДГ – Пазарджик осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите, като освен на място в административната сграда на дирекцията исканията, заявленията, жалбите, сигналите и предложенията, съответно приложенията към тях, могат да се подават до Регионална дирекция по горите - Пазарджик по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, на електронната поща на дирекцията: rugpazardjik@iag.bgrdgpzk@gmail.com, а също и чрез лицензиран пощенски оператор.

 Граждани с изявена грипоподобна и/или вирусна симптоматика няма да бъдат допускани до помещения на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Съгласно оповестените мерки от Националния оперативен кризисен щаб призоваваме всеки посетител в дирекцията да носи предпазна маска. Чакащите за обслужване клиенти в административната сграда на РДГ - Пазарджик да спазват разстояние най-малко един метър един от друг. На входа на административната сграда на РДГ – Пазарджик е поставен дезинфектант, който моля, да използвате преди влизането си в помещенията на дирекцията

 

БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ:

http://www.pazardjik.iag.bg/data/docs/1_GPS.pdf  - ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТПИСВАНЕ НА GPS УСТРОЙСТВА

http://www.pazardjik.iag.bg/data/docs/2_vpisvane_na_PM.pdf -  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПМ

http://www.pazardjik.iag.bg/data/docs/4_otpisvane_PM.pdf -  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА ПМ

 http://www.pazardjik.iag.bg/data/docs/3_registr.po_206.pdf -  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНО НА ОБЕКТ ПО ЧЛ. 206  

http://www.pazardjik.iag.bg/data/docs/5_targ.pdf -  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ/ТЪРГ

http://www.pazardjik.iag.bg/data/docs/6_korekcia_PB.pdf  -  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ПБ

http://www.pazardjik.iag.bg/data/docs/zayavleniq_PS.pdf -  ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ИАГ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПС

http://www.pazardjik.iag.bg/data/docs/zaqvleniq_mobilni_ustroistva.pdf - ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

Географско положение и релеф: РДГ Пазарджик чрез 14-те си поделения - 7 държавни горски стопанства и 7 държавни ловни стопанства  стопанисва и охранява горския фонд, дивеча и рибата на територията на Пазарджишка област. Същите обхващат голяма част от Западни родопи, североизточните склонове на Рила, западна Средна гора и Горно-тракийската низина. Изградените язовири: „Батак", „Голям Беглик", „Широка поляна" в Родопите; яз. „Белмекен" в Рила и яз. „Тополница" в Средна гора, както и протичащите предтериторията реки Марица, Тополница, Луда Яна, Чепинска река, Стара река, река Доспатска и множество малки рекички разнообразяват ландшафта. 

Общата площ на горския фонд възлиза на 258 613 ха, което е 57% от общата площ на областа. От него ДГф е 212 720 ха, общински гори 23 858 ха - 9,2 ха, гори на МОСВ - 8 750 ха. Горите със стопанско предна­значение заемат 64% от площта.

   Общият запас на дървесина от горския фонд възлиза на 52 790 396 м3, от която иглолистна 39 365 718 м3 и широколистна 13 424 678 м3.

   Средногодишното ползване по лесоустройствен проект възлиза на 578 538 м3, от които от иглолистни 424 117 м3 и от широколистни 154 421 м3, в които е включено и предвиденото ползване във временно недостъпните басейни.

    Преобладават иглолистнте гори - 63% в планинската зона, смесените иглолистно широколистни гори в полупланинската зона и широколистните гори - 37% от залесената площ. Основни дървесни видове са: белият бор - 36%, дъб - 18%, смърч - 17%, бук - 13%, черен бор - 6%, ела - 4%, други широколистни - 5% и други иглолистни -1% от площта.

Природните дадености и разнообразният релеф са предпоставка за разпространението на елитни популации от мечка, благороден елен, елен лопатар, муфлон, сърна, дива коза, дива свиня, вълк, глухар и др. Всички те са с промишлени запаси и ежегодно се отстрелват екземпляри с високи трофейни качества. Международният ловен туризъм е осигурен и с отлична леглова база в ловните домове: „Борово" - ДЛС Борово, "Снежана" - ДЛС Родопи, „Синия залив" - ДЛС Беглика, „Чучурска поляна" - ДЛС Ракитово и „Кара тепе" - ДЛС Чепино.


   На огромни площи са разпространени десетки видове гъби - мана­тарка, пачи крак, печурка, челядинка, масловка, сърненка и др.; горски плодове - червена и черна боровинка, малина, къпина, шипка и др. Повече от 100 вида са диворастящите лечебни растения. Съчетани с красивата природа и множеството язовири и реки, създават отлични условия за развитие на туризма.

 Площта на Защитените територии възлиза на 11 225 ха, 4,5% от общата площ. В западната част на региона се намира национален парк Рила. Обявени са четири биосферни резервата: Купена, Дупката, Манатарица и Беглика, като първите три са включени в програмата МАБ Човек и биосфера на ЮНЕСКО. Същите се стопанисват от МОСВ.

 На територията са разположени 21 бр. защитени местности с обща площ 3 205 ха, както и 18 природни забележителности с площ 623 ха. ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРЕДИ 2017 г.

Конфликт на интереси
Защита на личните данни 

Харта на клиента

Списък с административни услуги предоставяни от РДГ - Пазарджик

Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

ЦЕНТЪРЪТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

е с непрекъснат процес на работа в делничните дни от 08:30 до 17:00 ч.

Адрес: гр. Пазарджик, бул. "Александър. Стамболийски" № 50

Телефон: 034/44 83 95

Електронна поща: rugpazardjik@iag.bg; rdgpzk@gmail.com

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн
Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995