РДГ Пазарджик | Обява за работа

Дата на валидност: 29.01.2018

Длъжност: Главен специалист „Горски инспектор”, дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите – Пазарджик – 1 щатна бройка.
Звено: РДГ Пазарджик

                  

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ПАЗАРДЖИК

гр. Пазарджик, ул. “Александър Стамболийски” № 50,

тел.: 44-83-95, факс: 44-83-96, email: rugpazardjik@iag.bg

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Регионална дирекция по горите - Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 50 на основание чл. 91, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда във връзка с чл.31, ал. 2 и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазване на горските територии и Заповед № 206 от 22.12.2017 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, обявява конкурс за длъжността:

Главен специалист „Горски инспектор”, дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите – Пазарджик – 1 щатна бройка.

 

І. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Главен специалист горски инспектор”, дирекция „Горско стопанство” в Регионална дирекция по горите – Пазарджик са:

1. Да има навършени 18 години;

               2. Образователна степен - средно лесовъдско образование, съгласно т.49 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите;

           3. Професионален опит2 години.

II. Специфични изисквания за заемане на длъжността - да отговарят на условията по чл. 198 от Закона за горите и чл. 30 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии:

1. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, не е освободено от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс;

2. да притежава свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство (МПС) - не по-ниска от категория "В";

3. да не страда от психически заболявания;

4. през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

5. срещу него да не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. през последните три години да не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

7. спрямо което през последните три години не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

8. да няма задължения, за които е изпратено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

9. да не е с трайно намалена трудоспособност;

10. да е преминало курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;

11. да е издържало успешно тест за професионална подготовка.

ІІІ. Допълнителни изисквания:

            - добра компютърна грамотност – MS Office, Internet;

ІV. Начинът за провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю за професионална компетентност.

V. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление;

2. Автобиография европейски формат – CV;

3. Копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен - заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала;

4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж по специалността - заверени лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала;

5. Свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

6. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

7. Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:

а) не страда от психически разстройства;

б) през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

8. Документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

а) срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

б) лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

9. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство - не по-ниска от категория "В", заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала;

10. Копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие - заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала;

11. Медицинско свидетелство.

За участие в конкурс се допуска и кандидат, който не е получил документа по т.V, т. 6, но представи документ, удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му.

Наличието на документа по т. V, т.6 е задължително условие за назначаването на кандидат за горски инспектор.

Кандидатите, които не отговарят на изискванията по чл. 30 от Наредба № 1 за опазване и контрола на горските територии, с изключение на изискванията по т.V, т. 6 не се допускат до участие в конкурса.

Всички изброени по – горе документи трябва да се представят в оригинал, с изключение на тези, които се представят с копие, заверени лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала.

 

VІ. Документите следва да бъдат представени в “Деловодството” на РДГ – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. ”Александър Стамболийски” № 50, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в едномесечен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в местен ежедневник. При подаването им на лицата се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

VІІ. Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на РДГ – Пазарджик и информационното табло в сградата на Регионална дирекция по горите - Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. ”Александър Стамболийски” № 50, в сроковете, посочени в Кодекса на труда.

VІІІ. Описание на длъжността Главен специалист „Горски инспектор”, в  Регионална дирекция по горите – Пазарджик:

            - Осъществяване на непосредствен контрол върху дейностите извършвани в горските територии. Осъществяване на контрол при сечта и движението на дървените материали, пашата, страничните ползвания от горите, строителството в горските територии, опазването на горите и защитените територии в тях, дивеча и рибата.  Предотвратяване и разкриване нарушенията съгласно разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за лечебните растения, Закона за административните нарушения и наказания и подзаконовите нормативни актове свързани с дейността.

ІХ. Размер на основната заплата за длъжността е между 460 - 700 лв.

 

 

 

 ИНЖ. АНГЕЛ КУЗМАНОВ

 Директор на Регионална дирекция по горите - Пазарджик

Материали