Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 21.06.2017

Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция “ Ловно стопанство”
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минимални и специфични изисквания:

- Образователно - квалификационна степен – „бакалавър“;

- Ранг -IV младши;

- професионален опит – 2 /две/ години професионален опит в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността.

Материали